ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

 

ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

Dr. Jarotwan Koiwanit

 

Education

· Ph.D. (Industrial Systems Engineering) University of Regina, Canada

· วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

Research Interest

· Quality management and statistical quality control

· Risk assessment

· Life cycle assessment (LCA) together with LCA tools

· Carbon dioxide (CO2) capture processes
· Innovation
· Air dispersion modeling

 

Contact

โทรศัพท์:

E-mail: Jarotwan.ko@kmitl.ac.th, Jarotwan@gmail.com

 

Publications

[1]   Koiwanit, J. (2018). Energy Efficiency and Environmental Impact Analysis in Grocery Store Market in Canada. International Journal of GEOMATE, 15(49), 30-36.

 

[2]   Poonpakdee, P., Koiwanit, J., Yuangyai, C. (2018). Epidemic Algorithms on Distributed Systems Towards Industry 4.0. The 21st International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2017). November 15-18, 2017, Bangkok, Thailand.

 

[3]   Chaicharoenwut, P., Koiwanit, J., Changpetch, P., Buatongkue, S., Yuangyai, C. (2018). Integrating Spatial-Temporal Risk Factors for an Ambulance Allocation Strategy: A Case Study in Bangkok. The Fourth International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST2018). July 4-7, 2018, Phuket, Thailand.

 

[4]   Poonpakdee, P., Koiwanit, J., Yuangyai, C., Chatwiriya, W. (2018). Applying epidemic algorithm for financial service based on Blockchain technology. The Fourth International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST2018). July 4-7, 2018, Phuket, Thailand.

 

[5]   Koiwanit, J. (2018). Contributions from the Drone Delivery System in Thailand to Environmental Pollution. Journal of Physics: Conference Series, 1026, 012020. 

 

[6]   Poonpakdee, P., Koiwanit, J. (2018). Accuracy of Distributed Systems Towards Industry 4.0: Smart Grids and Urban Drainage Systems Case Studies. International Journal of GEOMATE, 14(43), 70-76.

 

[7]   Koiwanit, J. (2018). A Comparative Assessment of Life-Cycle Greenhouse Gas Emissions from Hypothetical Electric Airport Transportation Services in Thailand. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 150, 012031.

 

[8]   Koiwanit, J., Hamontree, C. (2018). A Comparative of Life Cycle Assessment of a Conventional Van and a Battery Electric Van for an Online Shopping System in Thailand. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 150, 012030.

 

[9]   Hamontree, C., Koiwanit, J. (2017). Application of Genetic Algorithm for solving Flowshop Scheduling Problem to Minimize Makespan. The Fourth Management and Innovation Technology International Conference (MITicon2017). December 14-16, 2017, Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand.

 

[10]   Hamontree, C., Koiwanit, J. (2017). Analysis of Dispatching Rules for Job Shop Manufacturing System with Simulation Approach. The Fourth Management and Innovation Technology International Conference (MITicon2017). December 14-16, 2017, Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand.

 

[11]   Poonpakdee, P., Koiwanit, J., Yuangyai, C. (2017). Accuracy of Centralized and Decentralized manufacturing systems towards an Industry 4.0’s perspective. The Third International Conference on Science, Engineering and Environment (SEE-USQ). November 12-17, 2017, Brisbane, Australia.

 

[12]   Koiwanit, J., Chan, V. K., Piewkhow, L., Katipelly, N. D. (2017). Evaluation on Energy Efficiency and Environmental Performance in Loblaw Companies Limited in Canada. The Third International Conference on Science, Engineering and Environment (SEE-USQ). November 12-17, 2017, Brisbane, Australia.

 

[13]   Suksangpunya, N., Koiwanit, J. (2017). Parametric Study on Mesh Size Optimization in FEM for Elastic Materials under Tensile Loading Condition. International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017). August 23-25, 2017, Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand.

 

[14]   Koiwanit, J., Suksangpunya, N. (2017). Environmental Analysis of a Hypothetical Online Shopping System in Thailand. International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017). August 23-25, 2017, Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand.

 

[15]   Poonpakdee, P., Koiwanit, J., Yuangyai, C. (2017). Decentralized Network Building Change in Large Manufacturing Companies towards Industry 4.0. The 14th International Conference on Mobile Systems and Pervasive Computing (MobiSPC 2017). July 24-26, 2017, Leuven, Belgium.

 

[16]   Modwatthana, D., Koiwanit, J., Yuangyai, C., Bunnarong, S., Ketsarapong, S. (2017). Site Suitability Evaluation for Valuation for Eco Industrial Town using GIS and AHP Technique: A Case Study in Samutprakarn Province. Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 35-47.

 

[17]   Koiwanit, J., Manuilova, A., Chan, C., Wilson, M., & Tontiwachwuthikul, P. (2016). Human health risks of post- and oxy-fuel combustion carbon dioxide capture technologies: hypothetically modeled scenarios. International Journal of Greenhouse Gas Control, 47, 279-290.  (Impact factor: 3.946)

 

[18]   Koiwanit, J., Manuilova, A., Chan, C., Wilson, M., & Tontiwachwuthikul, P. (2016). A comparative study of human health impacts due to heavy metal emissions from a conventional lignite coal-fired electricity generation station, with post-combustion, and oxy-fuel combustion capture technologies, Greenhouse Gases - Selected Case Studies, Prof. Andrew Manning (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/63895. Available from: http://www.intechopen.com/books/greenhouse-gases-selected-case-studies/a-comparative-study-of-human-health-impacts-due-to-heavy-metal-emissions-from-a-conventional-lignite. 

 

[19]   Koiwanit, J., Manuilova, A., Chan, C., Wilson, M., & Tontiwachwuthikul, P. (2014). A life cycle assessment study of a hypothetical Canadian oxy-fuel combustion carbon dioxide capture process. International Journal of Greenhouse Gas Control, 28, 257-274. (Impact factor: 3.946)

 

[20]   Koiwanit, J., Supap, T., Chan, C.W., Gelowitz, D., Idem, R., Tontiwachwuthikul, P. (2014). An expert system for monitoring and diagnosis of ammonia emissions from the post-combustion carbon dioxide capture process system, International Journal of Greenhouse Gas Control, 26, 158-168. (Impact factor: 3.946)

 

[21]   Manuilova, A., Koiwanit, J., Piewkhaow, L., Wilson, M., Chan, C.W., Tontiwachwuthikul, P. (2014). Life cycle assessment of post-combustion CO2 capture and CO2-enhanced oil recovery based on the boundary dam integrated carbon capture and storage demonstration project in Saskatchewan. Energy Procedia, 63, 7398-7407.

 

[22]   Zhou, Q., Koiwanit, J., Piewkhaow, L., Manuilova, A., Chan, C.W., Wilson, M., Tontiwachwuthikul, P. (2014). A comparative of life cycle assessment of post-combustion, pre-combustion and oxy-fuel CO2 capture. Energy Procedia, 63, 7452-7458.

 

[23]   Koiwanit, J., Piewkhaow, L., Zhou, Q., Manuilova, A., Chan, C.W., Wilson, M., Tontiwachwuthikul, P. (2013). A Life Cycle Assessment Study of a Canadian Post-Combustion Carbon Dioxide Capture Process System, International Journal of Life Cycle Assessment, 19(2), 357-369. (Impact factor: 3.988)

 

[24]   Koiwanit, J. (2007). Development of the Risk Management Guideline For Service Industry: A Case Study of  “ Medical Spa Center – Ranong Hospital”. The 8th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand, 175-195. 

 

[25]   Koiwanit, J. (2007). Development of the Risk Management Guideline For Service Industry: A Case Study of  “ Medical Spa Center”. Siam University. 1(14), 40-50.

 

[26]   Koiwanit, J., Pattalawichakul, N. & Sirivongpaisal, N. (2007). Quality Improvement in High Pressure Hydraulic Hose Manufacturing Company. Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 56-63.
 

Oral Presentations

[1]   Poonpakdee, P., Koiwanit, J., Yuangyai, C. (2018). Epidemic Algorithms on Distributed Systems Towards Industry 4.0. The 21st International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2017). November 15-18, 2017, Bangkok, Thailand.

 

[2]   Chaicharoenwut, P., Koiwanit, J., Changpetch, P., Buatongkue, S., Yuangyai, C. (2018). Integrating Spatial-Temporal Risk Factors for an Ambulance Allocation Strategy: A Case Study in Bangkok. The Fourth International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST2018). July 4-7, 2018, Phuket, Thailand.

 

[3]   Poonpakdee, P., Koiwanit, J., Yuangyai, C., Chatwiriya, W. (2018). Applying epidemic algorithm for financial service based on Blockchain technology. The Fourth International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST2018). July 4-7, 2018, Phuket, Thailand.

 

[4]   Koiwanit, J. (2018). Contributions from the Drone Delivery System in Thailand to Environmental Pollution. Journal of Physics: Conference Series, 1026, 012020. 

 

[5]   Koiwanit, J. (2018). A Comparative Assessment of Life-Cycle Greenhouse Gas Emissions from Hypothetical Electric Airport Transportation Services in Thailand. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 150, 012031.

 

[6]   Koiwanit, J., Hamontree, C. (2018). A Comparative of Life Cycle Assessment of a Conventional Van and a Battery Electric Van for an Online Shopping System in Thailand. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 150, 012030.

 

[7]   Hamontree, C., Koiwanit, J. (2017). Application of Genetic Algorithm for solving Flowshop Scheduling Problem to Minimize Makespan. The Fourth Management and Innovation Technology International Conference (MITicon2017). December 14-16, 2017, Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand.

 

[8]   Hamontree, C., Koiwanit, J. (2017). Analysis of Dispatching Rules for Job Shop Manufacturing System with Simulation Approach. The Fourth Management and Innovation Technology International Conference (MITicon2017). December 14-16, 2017, Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand.

 

[9]   Poonpakdee, P., Koiwanit, J., Yuangyai, C. (2017). Accuracy of Centralized and Decentralized manufacturing systems towards an Industry 4.0’s perspective. The Third International Conference on Science, Engineering and Environment (SEE-USQ). November 12-17, 2017, Brisbane, Australia.

 

[10]   Koiwanit, J., Chan, V. K., Piewkhow, L., Katipelly, N. D. (2017). Evaluation on Energy Efficiency and Environmental Performance in Loblaw Companies Limited in Canada. The Third International Conference on Science, Engineering and Environment (SEE-USQ). November 12-17, 2017, Brisbane, Australia.

 

[11]   Suksangpunya, N., Koiwanit, J. (2017). Parametric Study on Mesh Size Optimization in FEM for Elastic Materials under Tensile Loading Condition. International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017). August 23-25, 2017, Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand.

 

[12]   Koiwanit, J., Suksangpunya, N. (2017). Environmental Analysis of a Hypothetical Online Shopping System in Thailand. International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017). August 23-25, 2017, Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand.

[13]   Poonpakdee, P., Koiwanit, J., Yuangyai, C. (2017). Decentralized Network Building Change in Large Manufacturing Companies towards Industry 4.0. The 14th International Conference on Mobile Systems and Pervasive Computing (MobiSPC 2017). July 24-26, 2017, Leuven, Belgium.

 

[14]   Koiwanit, J., Manuilova, A., Chan, C.W., Wilson, M., Tontiwachwuthikul, P. (2015). A study on risks to human health due to NO2, PM2.5, and SO2 emissions from a post-combustion carbon dioxide capture process in Canada. 3rd Post Combustion Capture Conference (PCCC3).

 

[15]   Manuilova, A., Koiwanit, J., Piewkhaow, L., Wilson, M., Chan, C.W., Tontiwachwuthikul, P. (2014). Life cycle assessment of post-combustion CO2 capture and CO2-enhanced oil recovery based on the boundary dam integrated carbon capture and storage demonstration project in Saskatchewan. 12th International conference on greenhouse gas control technologies (GHGT-12).
 
[16]   Koiwanit, J., Piewkhaow, L., Chan, C.W., Tontiwachwuthikul, P., Zhou, Q., Manuilova, A., Wilson, M. (2012). A comparative life cycle assessment of three technologies: post-combustion, pre-combustion and oxyfuel-combustion capture, combined with CO2-EOR and storage. The Carbon Management Canada (CMC) conference.
 

Poster Presentations

[1]   Koiwanit, J., Manuilova, A., Chan, C.W., Wilson, M., Tontiwachwuthikul, P. (2015). A comparison of impacts on human health due to heavy metal emissions from a conventional lignite coal-fired electricity generation station without carbon dioxide capture and with post-combustion carbon dioxide capture. 3rd Post Combustion Capture Conference (PCCC3).

 

[2]   Zhou, Q., Koiwanit, J., Piewkhaow, L., Manuilova, A., Chan, C.W., Wilson, M., Tontiwachwuthikul, P. (2014). A comparative of life cycle assessment of post-combustion, pre-combustion and oxy-fuel CO2 capture. 12th International conference on greenhouse gas control technologies (GHGT-12). 

 

[3]   Koiwanit, J., Supap, T., Chan, C., Gelowitz, D. , Idem, R., Tontiwachwuthikul, P. (2013). Monitoring and Diagnosis of Ammonia Emissions from the Post-combustion Carbon Dioxide Capture Process System: An Automated Approach. 2nd Post Combustion Capture Conference (PCCC2).

 

[4]   Koiwanit, J., Piewkhaow, L., Zhou, Q., Manuilova, A., Chan, C.W., Wilson, M., Tontiwachwuthikul, P. (2013). Life Cycle Assessment Study of Oxy-fuel Combustion. The Carbon Management Canada (CMC) conference.

 

[5]   Koiwanit, J., Piewkhaow, L., Zhou, Q., Manuilova, A., Chan, C.W., Wilson, M., Tontiwachwuthikul, P. (2013). A Comparative Life Cycle Assessment of Three CO2 Capture Technologies: Post-combustion and Pre-combustion Capture and Oxy-fuel Integrated with Power Generation System. The Carbon Management Canada (CMC) conference.

 

[6]   Koiwanit, J., Piewkhaow, L., Chan, C., Tontiwachwuthikul, P., Manuilova, A., Wilson, M. (2012). Life Cycle Assessment of CCS-Goal and Scope Definition and Baseline Modeling. The Carbon Management Canada (CMC) conference.

 

[7]   Koiwanit, J., Piewkhaow, L., Chan, C., Tontiwachwuthikul, P., Manuilova, A., Wilson, M. (2012). Comparative Life Cycle Assessment of Electrical Generating Station with Post-Combustion Capture using Two Approaches. The Carbon Management Canada (CMC) conference.
 

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo