top of page

การวางเเผน

เพื่อดำเนินการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้การดำเนินการในการใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น จึงเรียนขออาจารย์ทุกท่านที่มีเเผนที่จะใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นจากทางภาควิชา หรือจากทางคณะ จัดส่งข้อมูลมาให้ทางภาควิชา

bottom of page