การวางเเผน

เพื่อดำเนินการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้การดำเนินการในการใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น จึงเรียนขออาจารย์ทุกท่านที่มีเเผนที่จะใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นจากทางภาควิชา หรือจากทางคณะ จัดส่งข้อมูลมาให้ทางภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo