ดร.พลชัย โชติปรายนกุล

Dr. Pholchai Chotiprayanakul

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Education

· Ph.D. (Manufacturing System Engineering) University of Technology Sydney, NSW, Australia

· วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Research Interest

· Automation System and Robotics

· Manufacturing Processes

· Tools and Punch/Die D...

รศ.ดร.ทศพล เกียรติเจริญผล

Assoc.Prof.Dr. Tossapol Kiatcharoenpol

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering) University of Tasmania, Australia

· วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Research Interest

. Lean Manufacturing, Six Sigma

· Design of Experiment, Quality Engineering

· Prediction Modelling, Artificial Neural Network

· Co...

รศ.ดร.ฤดี มาสุจันท์

Assoc.Prof.Dr. Ruedee Masuchun

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA

· M.S. (Industrial Engineering) Clemson University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· Real-Time Scheduling

· Optimization and Approximation Algorithms

· Design of Decision Support Systems

Contact 

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 223

E-mail: ruedeerang@...

รศ.ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต

Assoc.Prof.Dr. Sakon Klongboonjit

Education

· Ph.D. (Mechanical  Engineering)

 University of Southern California, USA

· M.S. (Mechanical  Engineering)

 University of Southern California, USA

· M.S. (Computer and Engineering Management) Outstanding Award Assumption University, Thailand

· วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· C...

รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล

Assoc.Prof.Dr. Sittiporn Pimsakul

Education

· D.Eng. (Manufacturing Engineering) University of Michigan, USA

· M.Eng. (Manufacturing Engineering) Rochester Institute of Technology, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Research Interest

· Productivity Improvement

· Lean Manufacturing and Service

· Logistics and Supply Chain Management

Contact 

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 226

E-...

รศ.ดร.ชุมพล ยวงใย

Assoc.Prof.Dr. Chumpol Yuangyai

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering and Operations Research)

The Pennsylvania State University, USA

· M.Eng. (Industrial Engineering)

Asian Institute of Technology (AIT), Thailand

· วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Research Interest

· Statistical Experimental Design in Engineering

· Quality Engineering and Management

Contact 

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 2...

รศ.ดร.กรรณชัย กัลยาศิริ

Assoc.Prof.Dr. Kannachai Kanlayasiri

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering)

 Oregon State University, USA

· M.Eng. (Industrial Engineering)   

 Lehigh University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· Soldering, Brazing, and Diffusion Bonding

· Development of Pb-free Solder Alloys

· Non-traditional Man...

ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข

Asst.Prof.Dr. Kittiwat Sirikasemsuk

Education

· Ph.D. (Industrial and Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology

· วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

Research Interest

· การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

· การออบแบบการทดลองด้านวิศวกรรม (Design of Experiment)

· วิศวกรรมคุณภาพ (Qual...

ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์

Asst.Prof.Dr. Sunpasit Limnararat

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering)

 University of New South Wales, Australia

· M.Eng. (Systems Engineering)     

 Royal Melbourne Institute of Technology, Australia

· วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· Feasibility Analysis for Engineering Project

· Manuf...

ผศ.ดร.อุดม จันทร์จรัสสุข

Asst.Prof.Dr. Udom Janjarassuk

Education

· Ph.D. (Industrial  Engineering)

 Lehigh University, USA

· M.Eng. (Industrial  Engineering)

 Lehigh University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· Stochastic Programming

· Computational Optimization

· Discrete-Event Simulation

Contact 

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 228

E-mail: kjudom@yahoo.com

Publicati...

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo