รศ.ดร.ชุมพล ยวงใย


รศ.ดร.ชุมพล ยวงใย

Assoc.Prof.Dr. Chumpol Yuangyai

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering and Operations Research)

The Pennsylvania State University, USA

· M.Eng. (Industrial Engineering)

Asian Institute of Technology (AIT), Thailand

· วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Research Interest

· Statistical Experimental Design in Engineering

· Quality Engineering and Management

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 224

E-mail: chumpol.yuangyai@gmail.com

Publications

[1] Yuangyai C, Chung-Yu Pan, Yi-Jou Lin, Chen-Yang Cheng, 2015, investigating of antenna selection for the adaptive centroid localization systems, International Journal of Production Economics, 167, 119-127.

[2] Yuangyai C., and Lin, D.K.J. 2013. Understanding Multistage Experiments, International Journal of Experimental Design and Process Optimization, 3(4), 384-409.

[3] Yuangyai, C., and Matvises, P., and Janjarassuk, U. 2013. Image-based Analysis for Characterization of Chicken Nugget Quality, Jurnal Teknik Industri, 15(2), 125-130.

[4] Yuangyai, C., and Nembhard, H. B, D. Hayes, G., Adair, J.H. 2012. “Robust Parameter Design for Multiple Stage Nanomanufacturing”, IIE Transactions, 44(7), 580-589.

[5] Gyawali, S.,Techato, K.,Monprapussorn S., and Yuangyai, C. 2012 "Integrating land use and water quality for environmental based land use planning for U-tapao river basin, Thailand." , Procedia Social and Behavioral Sciences.

[6] Gyawali, S.,Techato, K.,Monprapussorn S., and Yuangyai, C. 2012 Evaluation of Surface Water Quality using Multivariate Statistical Techniques: A Case Study of U-tapao River Basin, Thailand, KMITL Science and Technology Journal, 12(1), 7-20.

[7] Gyawali, S., Techato, K., Yuangyai, C., & Monprapussorn, S. 2012. Assessment surface water quality parameters and their variations for effective monitoring system, A case study of U-tapao River Basin. Journal of Environmental Research, 34 (2), 89-106.

[8] Yuangyai, C., Nembhard, H. B., Hayes, G., Antolino, N., and Adair, J. H. 2009. Yield Improvement for Lost Mold Rapid Infiltration Forming Process by a Multi-Stage Fractional Factorial Split Plot Design, International Journal of Nanomanufacturing. 3(4), 351-367.

[9] Matwichet, P., and Yuangyai, C. 2012. Analysis of factors affecting image-based color detection, Ladkrabang Engineering Journal, 29(3), 31-36.

[10] Keawsuwan, P., Cheng, C.Y., Yuangyai, C. (2015), “Image Analysis for High-Dimensional Control Chart in Sausage Color Consistency Detection”, in Toward Sustainable Operations of Supply Chain and Logistics Systems (editors: Kachativichayanukul, V, Sethanan, K., and Golinska-Dawson, P.), Springer.

[10] Booranadiloak, S., Janjarassuk, U., Rienkhemaniyom, K., and Yuangyai, C. (2015), “Manpower Planning with Multiple Task for a Call Center in Healthcare Service”, in Toward Sustainable Operations of Supply Chain and Logistics Systems (editors: Kachativichayanukul, V, Sethanan, K., and Golinska-Dawson, P.), Springer

[11] Jientrakul R.; Yuangyai C.; Chotiprayanakul P.; Limnararat S.; “Multiple-Performance Optimization for Human-Robot Collaboration: a Translation Motion in a Tele-Sandblasting Maintenance System”, 6th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management”, Kuala Lumpur, Malaysia, March 8-10, 2016

[12] Ranon Jientrakul, Sunpasit Limnararat, Chumpol Yuangyai, Wipoo Srisuebsai, Pholchai Chotiprayanakul, 2015 Investigating of Human-Robot Collaboration in a Mixed-Reality Tele-Sandblasting Maintenance System, Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2015, Ho Chi Min City, Vietnam.

[13] Piraya Kaewsuwan, Kantapit Kaewsuwan, Chen-Yang Cheng, Chumpol Yuangyai, 2015, Principle Component Analysis for Homogeneity Detection in Sausage Color Using Image Analysis, Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2015, Ho Chi Min City, Vietnam.

[14] Chumpol Yuangyai, Suriyapong Nilsang, Udom Janjarassuk, , Kanokporn Rienkhemaniyom, 2014, A Robust Parameter Design Approach for Emergency Department Simulation Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2014, Jeju, Sounth Korea.

[15] Udom Janjarassuk, Chonnupong Siritan, Kanokporn Rienkhemaniyom, Chumpol Yuangyai, 2014, Application of Agent-Based odeling and Simulation for an Outpatient Department in a Hospital Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2014, Jeju, Sounth Korea.

[16] Meng-Ying Chen, Bu-Yuan Chang, Chumpol Yuangyai ,Chen-Yang Cheng, 2013, Implementation of Lean Thinking in healthcare to solve uncertain hygienic material: a Case Study, Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2013, Cebu, The Philippines.

[17] Yuangyai, C., Matwichet, P., and Chanjarassuk, U, 2012. Image-based Analysis for Characterization of Chicken Nugget Quality, Proceeding of the Logistic and Supply Chain Engineering, Bali.

[18] Yuangyai, C., Keawsuwan P., and Cheng, C. 2012. Color-based Image Analysis for Statistical Sausage Production Control, Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2012, Phuket.

[19] Lin, Y., Cheng, C., and Yuangyai, C. 2012. Experimental Analysis of Antennas Selection for Wireless Localization, Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2012, Phuket.

[20] Gyawali, S., Techato, K., and Yuangyai, C. 2012 "The improvement of water quality monitoring system of U-tapao river basin, Thailand.", Conference proceeding, ITCHE.

[21] Gyawali, S., Techato, K., and Yuangyai, C. 2012 "Effects of Industrial waste disposal on the surface water quality of U-tapao river, Thailand.", Int. Conf. on environmental and chemical engineering

[22] Gyawali, S.,Techato, K., Monprapussorn S., and Yuangyai, C. 2012 "The Influence of Urbanization on Water Quality of U-tapao River, Thailand." , Conf Proc. Int Conf on Green and Sustainable Innovation, Chiang Mai

[23] Gyawali, S.,Techato, K.,MonprapussornS., and "The Influence of Urbanization on Water Quality of U-tapao River, Thailand." , Conf Proc. Int Conf on Green and Sustainable Innovation, Chiang Mai

[24] Yuangyai, C. and Keawsuwan P. 2011. A Study of Integrated Model for Process Control and Adjustment under Linear Trend Condition, Ladkrabang Engineering Journal, 28(2), 37-42.

[25] Yuangyai, C and Abrahams, R. 2011. Statistical Process Control with Autocorrelated data using Neural network, IEEE International Conference on Quality and Reliability, Bangkok, Thailand.

[26] Gyawali, S., Techato, K. and The improvement of water quality monitoring system on U-tapao river basin, Thialand. TiChE International Conference, Hatyai, Thailand.

[27] Gyawali, S., Techato, K. and Integrating Land use of water quality monitoring system on U-tapao river basin, Thialand. The PSU-USM international conference on Humanities and Social Sciences 2011, Hatyai, Thailand.

[28] James H. Adair, Mary Frecker, Christopher Muhlstein, Eric Mockensturm, Randy S. Haluck , Abraham Mathew, Milton Aguirre, Rebecca Kirkpatrick, Chumpol Yuangyai (2010) POLYCRYSTALLINE COMPLEX-SHAPED MESOSCALE COMPONENTS, US patent application no. 20100075170.

[29] and Bilsel, R. U.. Optimal location of dwell points in a loop layout by minimizing the total number of trips around the loop under capacity constraints, Ladkrabang Engineering Journal, 27(4), 37-42.

[30] Nembhard, H.B, Sanjay, J., Heany, D., ., and Hayes, G. . Optimal Designs for Multistage Fractional Factorial Designs”, Proceeding of NSF-CMMI conference, Honolulu, Hawaii, June 22-25, 2009.

[31] Aguirre, M., Hayes, G., ., Frecker, M., Adair, J., and Antolino, N. Fabrication and Strength-Based Design of A Meso Forceps, Proceeding of the IDETC/CIE, San Diego, CA.

[32] . and Nembhard, H. B. . Design of Experiments: A Key to Innovation in Nanotechnology, In: Ahmed, W. and Jackson, M. J. (Eds), Emerging Nanotechnologies for Manufacturing, William Andrew.

[33] . and Kachitwittayanukul V. “Integrated Model for Procurement Production and Distribution System: A Case Study for a Disc Drive Company in Thailand”, AIT Symposium, Thailand.

[34] ดวงดาว โหมดวัฒนะ, ชุมพล ยวงใย สุพัฒตรา เกษราพงศ์ และ สมลักษณ์ บุญณรงค์ 2559 การศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/ วิศวสารลาดกระบัง คณะวิศกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2559

[35] ภรภัทร แก้วเขียว, สุริยพงศ์ นิลสังข์ และ ชุมพล ยวงใย 2559 การกำหนดเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการจัดสมดุลและวางแผนทรัพยากรโดยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในฝ่ายควบคุมคุณภาพโรงงาน/ การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559

[36] ดวงดาว โหมดอุตตมะ พิรญาณ์ แก้วสุวรรณ ชุมพล ยวงใย 2557 การประเมินทางประสาทสัมผัสของแกงมัสมั่นโดยวิธีการเชิงสถิติ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม ประจำปี 2557 สมุทรปราการ ประเทศไทย

[37] ธานุสรณ์ ฉันทะกุล พิรญาณ์ แก้วสุวรรณ ชุมพล ยวงใย 2557 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อลักษณะสเปกตรัมของการเคลือบแบบลดแสงสะท้อนโดยกระบวนการตกสะสม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม ประจำปี 2556 สมุทรปราการ ประเทศไทย

[38] ชลณุพงษ์ ศิริตัน สุริยพงศ์ นิลสังข์ กนกพร เรียนเขมะนิยม อุดม จันทร์จรัสสุข ชุมพล ยวงใย 2556 การประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์ด้วยวิธีการตัวกระทำ สำหรับแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม ประจำปี 2556 พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

[39] สุริยพงศ์ นิลสังข์ ชลณุพงษ์ ศิริตัน กนกพร เรียนเขมะนิยม อุดม จันทร์จรัสสุข ชุมพล ยวงใย 2556 การกำหนดเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้สาหรับการจาลองสถานการณ์ในโรงพยาบาลการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม ประจำปี 2555 พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

[40] รัตติยา รายณะสุข และ ชุมพล ยวงใย 2555 การปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม ประจำปี 2555 ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย

[41] ชุมพล ยวงใย (2555) แนวคิดเชิงสถิติ สิ่งสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการ, productivity world, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปีที่ 17 ฉบับที่ 96

[42] พิรญาน์ แก้วสุวรรณ และ ชุมพล ยวงใย 2554 การวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องมือวัดคุณภาพสีอาหาร, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม ประจำปี 2554 พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

[43] เอก มณีคำ และ ชุมพล ยวงใย 2554 การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเชื่อมมิกสำหรับขาเบรกรถยนต์โดยการออกแบบการทดลอง การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม ประจำปี 2554 พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

[44] ชุมพล ยวงใย (2554) การขนส่งในโซ่อุปทาน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

[45] ชุมพล ยวงใย (2554) รูปแบบการขนส่งเพื่อการตัดสินใจทางโลจิสติกส์ เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

#AllAreas #QualityEngineering

Catagory
Research Area
No tags yet.
Quick Links