ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon

Dr. Jonathan David Sands

 

Dr. Jonathan David Sands

 

Education

· MSci Mathematical Engineering  University of Birmingham, UK

· PhD Hydrogen, Fuel Cells & Their Applications  University of Birmingham, UK

 

Research Interest

·Solid oxide fuel cells

·Nonlinear dynamics

·Modelling & simulation

 

Contact

โทรศัพท์: +66 98 946 7010

Email: jonathan.sa@kmitl.ac.th

 

Publications
[1] Negative Differential Resistance and Steady State Multiplicity in Solid Oxide Fuel
Cells, J. D. Sands, N. Wongyao, Journal of Electroanalytical Chemistry, 812: 59 -67

[2] Current Oscillations in Solid Oxide Fuel Cells Under Weakly Humidified Condi-
tions, J. D. Sands, J. Uddin, D. J. Needham, Journal of the Electrochemical Society,
163 (8): F856 - F862

[3] A Fundamental Model Exhibiting Nonlinear Oscillatory Dynamics in Solid Oxide
Fuel Cells - The Effects of Fuel Stream Humidification, J. D. Sands, J. Uddin, D.
J. Needham, Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, 69 (1):
83-113

[4] A Fundamental Model Exhibiting Nonlinear Oscillatory Dynamics in Solid Oxide
Fuel Cells, J. D. Sands, D. J. Needham, J. Uddin, Proceedings of the Royal Society
A, 470, no. 2164 20130551

[5] Modelling Nonlinear Oscillatory Dynamics in Solid Oxide Fuel Cells, J. D. Sands,
D. J. Needham, J. Uddin, Solid Oxide Fuel Cells XIII Conference Proceedings,
Okinawa, Japan, 2613-2623

[6] Nonlinear Oscillatory Dynamics in Solid Oxide Fuel Cells, J. D. Sands, D. J.
Needham, J. Uddin, The Electrochemical Society Transactions, 57, 2617-2626

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

IE KMTL Logo