ดร.นพดล สุกแสงปัญญา


ดร.นพดล สุกแสงปัญญา

Dr. Nobphadon Suksangpanya

Education

• Ph.D. (Civil Engineering, Materials Engineering major) Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA • MSE (Civil Engineering, Materials Engineering major) Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA • วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

• Mechanics of Materials • Solid Mechanics and Finite Element Method • Fracture Mechanics and Computational Fracture Mechanics • Biomimetic Materials, Composite Materials • Fluid Mechanics and Computational Fluid Mechanics • Tribology (Lubrication, Friction, and Wear)

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ

E-mail: s.nobphadon@gmail.com

Journal Publication • Grunenfelder, L.K., Suksangpanya, N., Salinas, C., Milliron, G., Yaraghi, N., Herrera, S., Evans-Lutterodt, K., Nutt, S.R., Zavattieri, P. and Kisailus, D., 2014. Bio-inspired impact-resistant composites. Acta biomaterialia, 10(9), pp.3997-4008. Presentations and Conference Papers • N. Suksangpanya, N. Guarin, N. Yaraghi, S. Herrera, D. Kisailus, P. Zavattieri, “Energy Dissipation Strategies inside the Mantis Shrimp’s Dactyl Club: Hypotheses and Biomimetics”, 2016 EMI Conference, May 23-25, 2016. • N. Suksangpanya, N. Guarin, D. Restrepo, N. Yaraghi, S. Herrera, D. Kisailus, P. Zavattieri, “Mechanical Investigation of Naturally-Occurring and Biomimetic Bouligand Materials”, TMS2016 145th Annual Meeting & Exhibition, February 14-18, 2016. • S. McCartney, N. Suksangpanya, C. Supunyachotsakul, S. Wuthiwongyothin, S. Benyasut, T. Vichienlux, “Thailand Disasters: Monitoring Risk and Extent of Drought for Enhanced Decision Making and Resource Allocation in the Kingdom of Thailand”, 2015 Annual Earth Science Applications Showcase, NASA Headquarter, July 30, 2015. • N. Suksangpanya, I. Gallana, L.K. Grunenfelder, G. Milliron, S. Herrera, D. Kisailus, P. Zavattieri, “Fracture Analysis on the Bouligand Structure in Stomatopod Dactyl Club”, 15th Pan-American Congress of Applied Mechanics (PACAM XV), May 18-21, 2015. • N. Suksangpanya, I. Gallana, L.K. Grunenfelder, G. Milliron, S. Herrera, D. Kisailus, P. Zavattieri, “Numerical and Experimental Investigations on Biomimetic Material: Stomatopod Dactyl Club”, 51st Annual Technical Meeting, Society of Engineering Science (SES 2014), Purdue University, October 1-3, 2014. • N. Suksangpanya, I. Gallana, L.K. Grunenfelder, G. Milliron, S. Herrera, D. Kisailus, P. Zavattieri, “Numerical Investigation of the Mechanics of the Dactyl Club of the Mantis Shrimp”, 17th U.S. National Congress on Theoretical and Applied Mechanics (USNCTAM 2014), Michigan State University, June 15-20, 2014. • N. Suksangpanya, K. Kumpunyim, M. Mongkolwongroj, “Theoretical Analysis of Seal O-Rings for HGA Clamp under Elastohydrodynamic Lubrication”, 23rd Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 23), 2009. • N. Suksangpanya, M. Mongkolwongroj, “Theoretical Analysis of Sub-Ambient Pressure Sliders in HDD”, The International Data Storage Technology Conference (DST-CON 2008), Bangkok, April 21-23, 2008. Technical Report • S. McCartney, N. Suksangpanya, C. Supunyachotsakul, S. Wuthiwongyothin, S. Benyasut, T. Vichienlux, “Thailand Disasters: Monitoring Risk and Extent of Drought for Enhanced Decision Making and Resource Allocation in the Kingdom of Thailand”, NASA DEVELOP National Program, Goddard Space Flight Center, Summer 2015.

#AllAreas #MaterialsandManufacturing

Catagory
Research Area
No tags yet.
Quick Links