ดร.นพดล สุกแสงปัญญา

 

ดร.นพดล สุกแสงปัญญา

Dr. Nobphadon Suksangpanya

 

Education

• Ph.D. (Civil Engineering, Materials Engineering major) Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
• MSE (Civil Engineering, Materials Engineering major) Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
• วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

Research Interest

• Mechanics of Materials
• Solid Mechanics and Finite Element Method
• Fracture Mechanics and Computational Fracture Mechanics
• Biomimetic Materials, Composite Materials
• Fluid Mechanics and Computational Fluid Mechanics
• Tribology (Lubrication, Friction, and Wear)

 

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ

E-mail: s.nobphadon@gmail.com

 

Journal Publication
• Grunenfelder, L.K., Suksangpanya, N., Salinas, C., Milliron, G., Yaraghi, N., Herrera, S., Evans-Lutterodt, K., Nutt, S.R., Zavattieri, P. and Kisailus, D., 2014. Bio-inspired impact-resistant composites. Acta biomaterialia, 10(9), pp.3997-4008.

Presentations and Conference Papers
• N. Suksangpanya, N. Guarin, N. Yaraghi, S. Herrera, D. Kisailus, P. Zavattieri, “Energy Dissipation Strategies inside the Mantis Shrimp’s Dactyl Club: Hypotheses and Biomimetics”, 2016 EMI Conference, May 23-25, 2016.
• N. Suksangpanya, N. Guarin, D. Restrepo, N. Yaraghi, S. Herrera, D. Kisailus, P. Zavattieri, “Mechanical Investigation of Naturally-Occurring and Biomimetic Bouligand Materials”, TMS2016 145th Annual Meeting & Exhibition, February 14-18, 2016.
• S. McCartney, N. Suksangpanya, C. Supunyachotsakul, S. Wuthiwongyothin, S. Benyasut, T. Vichienlux, “Thailand Disasters: Monitoring Risk and Extent of Drought for Enhanced Decision Making and Resource Allocation in the Kingdom of Thailand”, 2015 Annual Earth Science Applications Showcase, NASA Headquarter, July 30, 2015.
• N. Suksangpanya, I. Gallana, L.K. Grunenfelder, G. Milliron, S. Herrera, D. Kisailus, P. Zavattieri, “Fracture Analysis on the Bouligand Structure in Stomatopod Dactyl Club”, 15th Pan-American Congress of Applied Mechanics (PACAM XV), May 18-21, 2015.
• N. Suksangpanya, I. Gallana, L.K. Grunenfelder, G. Milliron, S. Herrera, D. Kisailus, P. Zavattieri, “Numerical and Experimental Investigations on Biomimetic Material: Stomatopod Dactyl Club”, 51st Annual Technical Meeting, Society of Engineering Science (SES 2014), Purdue University, October 1-3, 2014.
• N. Suksangpanya, I. Gallana, L.K. Grunenfelder, G. Milliron, S. Herrera, D. Kisailus, P. Zavattieri, “Numerical Investigation of the Mechanics of the Dactyl Club of the Mantis Shrimp”, 17th U.S. National Congress on Theoretical and Applied Mechanics (USNCTAM 2014), Michigan State University, June 15-20, 2014.
• N. Suksangpanya, K. Kumpunyim, M. Mongkolwongroj, “Theoretical Analysis of Seal O-Rings for HGA Clamp under Elastohydrodynamic Lubrication”, 23rd Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 23), 2009.
• N. Suksangpanya, M. Mongkolwongroj, “Theoretical Analysis of Sub-Ambient Pressure Sliders in HDD”, The International Data Storage Technology Conference (DST-CON 2008), Bangkok, April 21-23, 2008.

Technical Report
• S. McCartney, N. Suksangpanya, C. Supunyachotsakul, S. Wuthiwongyothin, S. Benyasut, T. Vichienlux, “Thailand Disasters: Monitoring Risk and Extent of Drought for Enhanced Decision Making and Resource Allocation in the Kingdom of Thailand”, NASA DEVELOP National Program, Goddard Space Flight Center, Summer 2015.

 

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo