รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล

 

รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล

Assoc.Prof.Dr. Sittiporn Pimsakul

 

Education

· D.Eng. (Manufacturing Engineering) University of Michigan, USA

· M.Eng. (Manufacturing Engineering) Rochester Institute of Technology, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

Research Interest

· Productivity Improvement

· Lean Manufacturing and Service

· Logistics and Supply Chain Management

 

Contact 

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 226

E-mail: pimsakuls@yahoo.com

 

Publications

[1]    ภณิดา  ไทยราช และ สิทธิพร  พิมพ์สกุล, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ QS-9000 และ ISO 9000 ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด (ระยอง)”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2546, 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2546, หน้า 193-200

[2]    สิทธิพร  พิมพ์สกุล, “หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติของการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3, 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2547

[3]   สิทธิพร  พิมพ์สกุล และ ก่อพงศ์  พ่วงรอดพันธุ์, “การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อค่าความหยาบผิวของชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ    

ประจำปี 2547, 20-22 ตุลาคม พ.ศ. 2547, หน้า 803-810

[4]   สิทธิพร  พิมพ์สกุล, พงษ์สวัสดิ์  เอี่ยมสำอางค์, ภาคภูมิ  รุ่งชวาลนนท์ และ ภูวรา นาคพันธ์, “การออกแบบและการจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลในสายการผลิตโรงงานประกอบฮาร์ดดิสก์”, วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2547, หน้า 1-6

[5]   สิทธิพร  พิมพ์สกุล และ ประวิทย์ คงถาวรนันต์ , “ศักยภาพการแข่งขันด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 และระบบการผลิตแบบลีนของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง”, การประชุมเชิงวิชาการประจำปี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (GTT) ครั้งที่ 7, 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550, หน้า 179-190

[6]    สิทธิพร  พิมพ์สกุล และ ธนวัฒน์ บุญปัญญาวุฒิ, “การศึกษาลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก”, วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, พ.ศ. 2552, หน้า 76-83

[7]   สิทธิพร  พิมพ์สกุล และ สินจัย เพิ่มพูล, “การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติบนถนนฉลองกรุง”, วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2552, หน้า 61-66

[8]    สิทธิพร  พิมพ์สกุล และ ศศิธร จันทร์เทียน, “การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามแนวความคิดของการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา โรงงานปั้มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17-20 มีนาคม พ.ศ. 2552, หน้า 311-318

[9]   Sittiporn  Pimsakul, “Design of Experiments for Minimizing Energy Consumption in a Resistance Spot Welding Process”, Proceedings of the 2002 IE Network National Conference, October 24-25, 2002, pp. 108-113.

[10]  ศิริพร เข็มทอง และ สิทธิพร พิมพ์สกุล, “การลดพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานด้วยหลักพฤติกรรมความปลอดภัย กรณีศึกษา โรงงานผลิตอะไหล่และประกอบนาฬิกา”, วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2554, หน้า 43-48  

[11]  รักษ์ ผิวนิ่ม และ สิทธิพร พิมพ์สกุล, “การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2554, หน้า 49-54

[12]  เจษฎา คูณมี และ สิทธิพร พิมพ์สกุล, “การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบควบคุมการผลิตแบบผสมระหว่างแบบผลักและแบบดึงและระบบควบคุมการผลิตแบบ Drum-Buffer-Rope ในกระบวนการผลิตตามสั่งของลูกค้าโดยใช้วิธีการจำลองสถานการณ์”, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, พ.ศ. 2554, หน้า 69-76

[13]  กิตติพงศ์ กิตติถาวร และ สิทธิพร พิมพ์สกุล, “การจัดตารางรถขนส่งขาเข้าและขาออกสำหรับศูนย์กระจายสินค้ารูปแบบครอสด็อกในธุรกิจร้านค้าปลีกด้วยวิธีฮิวริสติก”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2555, หน้า 219-233      

[14]  สิทธิพร พิมพ์สกุล, ศรสวรรค์ ผุยสี และ เดชพล รุ่งนภาพร, “การลดจำนวนชิ้นงานผลิตซ้ำในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวิธีซิกซ์ ซิกม่า”, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, พ.ศ. 2555, หน้า 43-50       

[15]  S. Pimsakul, N. Somsuk, W. Junboon, and T. Laosirihongtong, “Production Process Improvement using the Six Sigma DMAIC Methodology : A Case Study of a Laser Computer Mouse Production Process”, Proceedings of 2012 IEEE 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, October 27-29, 2012, pp. 342-346.  

[16]  อภิชาต สิทธิชัยเนตร และ สิทธิพร พิมพ์สกุล, “การออกแบบวิธีการจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา บริษัท วินวิน คอนเทนเนอร์ เดโป จำกัด”, วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2556, หน้า 49-54

[17]  ภูวดล หาญเทพินทร์, สิทธิพร พิมพ์สกุล และ ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง, “แบบจำลองการกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะการดำเนินงาน”, วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2556, หน้า 1-6

[18]  พิพัฒพงษ์  เพ็ญศิริ และ สิทธิพร พิมพ์สกุล, “การปรับปรุงกระบวนการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต โดยแนวคิดของการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา โรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต”, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2558

[19]  สิทธิพร พิมพ์สกุล, การจัดการโครงการ (Project Management), พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพมหานคร, งานบริการการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มกราคม 2558

[20]  K. Yodnil, S. Pimsakul, and C. Hamontree, “Spare Parts Management with Simulation Technique A Case study : Transportation Service Company”, International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2015), September 23-25, 2015

[21]  นฤทัศน์ โตธนะคุณ, สิทธิพร พิมพ์สกุล และ เชาวลิต หามนตรี, “การปรับปรุงการสั่งซื้อและการจัดเก็บวัสดุการแพทย์ กรณีศึกษา คลังพัสดุของโรงพยาบาล”, วิศวกรรมสารลาดกระบัง, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2559

 

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo