รศ.ดร.ฤดี มาสุจันท์


รศ.ดร.ฤดี มาสุจันท์

Assoc.Prof.Dr. Ruedee Masuchun

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA

· M.S. (Industrial Engineering) Clemson University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· Real-Time Scheduling

· Optimization and Approximation Algorithms

· Design of Decision Support Systems

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 223

E-mail: ruedeerang@yahoo.com

Publications

[1] Hassacho. N. and Masuchun, R. “Schedule Nervousness in Production Operations of an Airline Catering Company:The Challenge of an Effective Demand Response Program”, IEOM International conference on industrial engineering and operations management, March 2016, Malaysia. [2] Hassacho. N. and Masuchun, R. “Factors Affecting Schedule Nervousness in the Production Operations of Airline Catering Industry", IEEE International conference on industrial engineering and engineering management, December 2015, Singapore. [3] Mingprasert, S., Hamontree, C, and Masuchun, R. “An artificial bee colony (ABC) algorithm for solving the capacitated vehicle routing problem”, The 2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2015)/ September 23 – 25, 2015. [4] Thepmanee, T. and Masuchun, R. 2011. “Using genetic algorithm to manage and schedule temperature sensor calibration”, ICIC Express Letters, 5(1), January, pp 77-82. [5] Thepmanee, T., Namsirilert, S., Pongswatd, S., Masuchun, R. 2011. “Automatic SPRT module calibration using automated low thermal matrix scanners”, 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand (ECTI-CON 2011),17 - 19 May 2011, pp. 601-604. [6] Masuchun, R.; Masuchun W. and Thepmanee, T. 2010. “Integrating m-machine scheduling into MRP,” ICIC Express Letters, 4(3A), June, pp. 739 - 744. [7] Masuchun, R.; Tirasesth, K.; Thepmanee, T.; Masuchun W.; Shi, Y. and Sasaki, H. 2009. “Impact of Time and Costs when Determining Batch Size in a Supply Chain”, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 5(11), pp. 3659 - 3666. [8] Masuchun, R.; Masuchun W. and Thepmanee, T. 2009. “Integrating Production Scheduling and Material Requirements Planning”, ICIC Express Letters, 3(3A) September, pp. 501 – 506, China. [9] Masuchun, R. and Petchmaneelumka W. 2009. “Advanced Planning for Multi-Product Across a Supply Chain”, Proceedings of 2009 International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2009), Febuary 20 - 22, pp. 199 - 203, Macau. [10] Buakaew, A. and Masuchun, R. 2008. “Planning through information sharing across a supply chain”, Proceedings of SICE Annual Conference 2008 International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology, August 20-22, pp. 1171 – 1174, The University Electro-Communications, Japan. [11] Masuchun, R. and Masuchun, W. 2008. “Determining Batch Size in a Supply Chain”, Challenges in Information Management Technology, pp. 44-49, World Scientific: Hong Kong. [12] Masuchun, R. 2007. “Production Planning and Scheduling Approach in a Supply Chain”, Proceedings of the 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, May 09-12, pp. 585-588, Chiang Rai, Thailand. [13] Masuchun, R. and Masuchun, W. 2007. “Determining Batch Size in a Supply Chain”, Proceedings of International Conference on Information Technology and Management (ICITM 2007), Hong Kong, January 03-05, pp. 364-368. [14] Masuchun, R. and Masuchun, W. 2007. “Dynamic Job Shop Scheduling Problem under Rush Orders”, Proceedings of International Conference on Information Technology and Management (ICITM 2007), Hong Kong, January 03-05, pp. 59-62. [15] Masuchun, W.; Davis, J. and Rangsaritratsamee, R. 2006. “System for Supply Network Management”, Information Technology and Management, 7(4), pp. 315-333. [16] Rangsaritratsamee, R. and Ferrell, W.G. 2005. “Scheduling for Efficiency and Stability in the Dynamic Job Shop”, International Journal of Industrial Engineering: Theory Applications and Practice, 12(3), pp. 206-217. [17] Rangsaritratsamee, R; Ferrell, W.G. Jr. and Kurz, M.E. 2004. “Dynamic Rescheduling that Simultaneously Considers Efficiency and Stability”, Computers and Industrial Engineering, 46, pp. 1-15. [18] Masuchun, R. 2004. “An Application of Direct Coding Genetic Algorithm to Solving the Problem of Dynamic Rescheduling”, Proceedings of the Second International Conference on Autonomous Robots and Agents (ICARA 2004), December 13-15, 2004, pp. 141-145, Palmerston North, New Zealand. [19] Masuchun, R. and Masuchun, W. 2004. “New Rescheduling Methodology with Frozen Interval”, Proceedings of the Second International Conference on Autonomous Robots and Agents (ICARA2004), December 13-15, pp. 311-316, Palmerston North, New Zealand. [20] Masuchun, R. and Ferrell, W.G. Jr. 2004. “Dynamic Rescheduling with Stability”, The Fifth Asian Control Conference (ASCC 2004), July 20-23, pp. 1886-1894, Melbourne, Australia. [21] Masuchun, R. 2004. “Determining Items to be Inventoried in a Manufacturing Process”, 2004 International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2004), August 25-27, pp. 722-725, Bangkok, Thailand. [22] ณรัฐ หัสชู และ ฤดี มาสุจันท์. 2558. “โอกาสของสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงรายในการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน.ม OBELS Working paper ฉบับที่ 7 เดือนมีนาคม 2558, สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [23] จุฑามาส สานต๊ะ และ ฤดี มาสุจันท์. 2557. “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเส้นทางของพนักงานด้านงานซ่อมบำรุง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2557. 30-31 ตุลาคม 2557. สมุทรปราการ. [24] จุฑามาส สานต๊ะ และ ฤดี มาสุจันท์. 2557. “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเส้นทางของพนักงานด้านงานซ่อมบำรุง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2557. 30-31 ตุลาคม 2557. สมุทรปราการ.. [25] ฤดี มาสุจันท์. 2547. การควบคุมคุณภาพ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. [26] ฤดี มาสุจันท์. 2546. การวิจัยดำเนินงาน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

#LogisticsandSupplyChain #AllAreas #Optimization

Catagory
Research Area
No tags yet.
Quick Links