รศ.ดร.ฤดี มาสุจันท์

 

รศ.ดร.ฤดี มาสุจันท์

Assoc.Prof.Dr. Ruedee Masuchun

 

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA

· M.S. (Industrial Engineering) Clemson University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

Research Interest

· Real-Time Scheduling

· Optimization and Approximation Algorithms

· Design of Decision Support Systems

 

Contact 

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 223

E-mail: ruedeerang@yahoo.com

 

Publications

[1]    Hassacho. N. and Masuchun, R. “Schedule Nervousness in Production Operations of an Airline Catering Company:The Challenge of an Effective Demand Response Program”, IEOM International conference on industrial engineering and operations management, March 2016, Malaysia.
[2]    Hassacho. N. and Masuchun, R. “Factors Affecting Schedule Nervousness in the Production Operations of Airline Catering Industry", IEEE International conference on industrial engineering and engineering management, December 2015, Singapore.
[3]    Mingprasert, S., Hamontree, C, and Masuchun, R. “An artificial bee colony (ABC) algorithm for solving the capacitated vehicle routing problem”, The 2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2015)/ September 23 – 25, 2015. 
[4]    Thepmanee, T. and Masuchun, R.  2011.  “Using genetic algorithm to manage and schedule temperature sensor calibration”, ICIC Express Letters, 5(1), January, pp 77-82.
[5]    Thepmanee, T., Namsirilert, S., Pongswatd, S., Masuchun, R.  2011.  “Automatic SPRT module calibration using automated low thermal matrix scanners”, 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand (ECTI-CON 2011),17 - 19 May 2011, pp. 601-604.
[6]    Masuchun, R.; Masuchun W. and Thepmanee, T.  2010.  “Integrating m-machine scheduling into MRP,” ICIC Express Letters, 4(3A), June, pp. 739 - 744.
[7]    Masuchun, R.; Tirasesth, K.; Thepmanee, T.; Masuchun W.; Shi, Y. and Sasaki, H.  2009.  “Impact of Time and Costs when Determining Batch Size in a Supply Chain”, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 5(11), pp. 3659 - 3666.
[8]    Masuchun, R.; Masuchun W. and Thepmanee, T.  2009.  “Integrating Production Scheduling and Material Requirements Planning”, ICIC Express Letters, 3(3A) September, pp. 501 – 506, China.
[9]    Masuchun, R. and Petchmaneelumka W.  2009.  “Advanced Planning for Multi-Product Across a Supply Chain”, Proceedings of 2009 International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2009), Febuary 20 - 22, pp. 199 - 203, Macau.
[10]    Buakaew, A. and Masuchun, R.  2008.  “Planning through information sharing across a supply chain”, Proceedings of SICE Annual Conference 2008 International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology, August 20-22, pp. 1171 – 1174, The University Electro-Communications, Japan.
[11]    Masuchun, R. and Masuchun, W.  2008.  “Determining Batch Size in a Supply Chain”, Challenges in Information Management Technology, pp. 44-49, World Scientific: Hong Kong.
[12]    Masuchun, R.  2007.  “Production Planning and Scheduling Approach in a Supply Chain”, Proceedings of the 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, May 09-12, pp. 585-588, Chiang Rai, Thailand.
[13]    Masuchun, R. and Masuchun, W.  2007.  “Determining Batch Size in a Supply Chain”, Proceedings of International Conference on Information Technology and Management (ICITM 2007), Hong Kong, January 03-05, pp. 364-368.
[14]    Masuchun, R. and Masuchun, W.  2007.  “Dynamic Job Shop Scheduling Problem under Rush   Orders”, Proceedings of International Conference on Information Technology and Management (ICITM 2007), Hong Kong, January 03-05, pp. 59-62. 
[15]    Masuchun, W.; Davis, J. and Rangsaritratsamee, R.  2006.  “System for Supply Network Management”, Information Technology and Management, 7(4), pp. 315-333.
[16]    Rangsaritratsamee, R. and Ferrell, W.G.  2005.  “Scheduling for Efficiency and Stability in the Dynamic Job Shop”, International Journal of Industrial Engineering: Theory   Applications and Practice, 12(3), pp. 206-217.
[17]    Rangsaritratsamee, R; Ferrell, W.G. Jr. and Kurz, M.E.  2004.  “Dynamic Rescheduling that Simultaneously Considers Efficiency and Stability”, Computers and Industrial Engineering, 46, pp. 1-15.
[18]    Masuchun, R.  2004.  “An Application of Direct Coding Genetic Algorithm to Solving the Problem of Dynamic Rescheduling”, Proceedings of the Second International Conference on Autonomous Robots and Agents (ICARA 2004), December 13-15, 2004, pp. 141-145, Palmerston North, New Zealand.
[19]    Masuchun, R. and Masuchun, W.  2004.  “New Rescheduling Methodology with Frozen Interval”, Proceedings of the Second International Conference on Autonomous Robots and Agents (ICARA2004), December 13-15, pp. 311-316, Palmerston North, New Zealand.
[20]    Masuchun, R. and Ferrell, W.G. Jr.  2004.  “Dynamic Rescheduling with Stability”, The Fifth  Asian  Control Conference (ASCC 2004), July 20-23, pp. 1886-1894, Melbourne, Australia.
[21]    Masuchun, R.  2004.  “Determining Items to be Inventoried in a Manufacturing Process”, 2004 International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2004), August 25-27, pp. 722-725, Bangkok, Thailand. 
[22]    ณรัฐ หัสชู และ ฤดี มาสุจันท์. 2558.  “โอกาสของสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงรายในการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน.ม OBELS Working paper ฉบับที่ 7 เดือนมีนาคม 2558, สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
[23]    จุฑามาส สานต๊ะ และ ฤดี มาสุจันท์. 2557.  “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเส้นทางของพนักงานด้านงานซ่อมบำรุง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2557. 30-31 ตุลาคม 2557. สมุทรปราการ.
[24]    จุฑามาส สานต๊ะ และ ฤดี มาสุจันท์. 2557.  “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเส้นทางของพนักงานด้านงานซ่อมบำรุง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2557. 30-31 ตุลาคม 2557. สมุทรปราการ..
[25]    ฤดี มาสุจันท์. 2547.  การควบคุมคุณภาพ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
[26]    ฤดี มาสุจันท์. 2546.  การวิจัยดำเนินงาน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo