รศ.ดร.ทศพล เกียรติเจริญผล

 

รศ.ดร.ทศพล เกียรติเจริญผล

Assoc.Prof.Dr. Tossapol Kiatcharoenpol

 

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering) University of Tasmania, Australia

· วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

Research Interest

. Lean Manufacturing, Six Sigma

· Design of Experiment, Quality Engineering

· Prediction Modelling, Artificial Neural Network

· Computer Simulation, Decision Making

 

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 209

E-mail: tossapol_k@yahoo.com

 

Publications

[1]   Sirisawat, P. and Kiatcharoenpol, T.,“A study of correlation for reverse logistics barriers  to solutions using structural equation modeling”, International Journal of Productivity and Quality Management. (In Press), Accepted on 06 November 2017.

 

[2]   Kiatcharoenpol, T., Klangpetch T., “Application of Artificial Neural Network for Design: A Case of Paper Helicopter”, 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST), 2018.

 

[3]   Sirisawat, P., Kiatcharoenpol, T., “Fuzzy AHP-TOPSIS approaches to prioritizing solutions for reverse logistics barriers”,  Computers and Industrial Engineering, March 2018

 

[4]   Sirisawat, P., Kiatcharoenpol, T., “Developing Reverse Logistics Practices Solutions Model using Structural Equation Modeling, 3rd International Conference on Information and System Engineering, China, 2018.

 

[5]   Kiatcharoenpol, T., Vichiraprasert, T. ,” Optimizing and Modeling for Plastic Injection Molding Process using Taguchi Method”, International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering (ICECC ), 2018.

 

[6]   Kiatcharoenpol, T., Vichiraprasert, T. ,”Implementation of shainin's DOE: A case of plastic injection molding process”, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Singapore, 2017 

 

[7]   T. Kiatcharoenpol, N. Subvaranont and P. Pachayamai, “Measuring Service Quality on Educational Services of Engineering Curriculum using SERVQUAL Model”, 9th IEEE International Conference on Engineering Education, Nov 2017.

 

[8]   P.Sirisawat, T. Kiatcharoenpol, N. Choomrit, P. Wangphanich “A Study of Green Procurement Practices: A Case Study of the Computer Parts Industry in Thailand”, Sixth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2016), March 2016, Malaysia.

 

[9]   P.Sirisawat, T. Kiatcharoenpol, N. Choomrit, P. Wangphanich,  “A Study of Reverse Logistics Practices: A Case Study of the Computer Parts Industry in Thailand”, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, December 2015.

 

[10]   ทศพล  เกียรติเจริญผล. 2556. "การศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การบริหารการผลิตเชิงบูรณาการ ต่อสมรรถนะขององค์กร : ผลสำรวจของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย", วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 40(3). หน้าที่ 303–311.

 

[11]   อาทิตย์ นูมหันต์ และทศพล เกียรติเจริญผล. 2555. “การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตกระบอกเลนส์ โดยการออกแบบการทดลอง”, วิศวสารลาดกระบัง. ปีที่ 29 (ฉบับที่ 2). หน้าที่ 30-35.


[12]   ทศพล เกียรติเจริญผล และธนพล ประเสริฐผล. 2554. “การศึกษากิจกรรมโซ่อุปทานแบบยืดหยุ่นต่อสมรรถนะขององค์กร: กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย”, วิศวสารลาดกระบัง. ปีที่ 28 (ฉบับที่ 1). หน้าที่ 37-42.

 

[12]   ทศพล เกียรติเจริญผล และสุรเชษฐ์ สุทธิเสงี่ยม. 2553. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารแบบซิกส์ซิกม่า”, วิศวสารลาดกระบัง. ปีที่ 27 (ฉบับที่ 1). หน้าที่ 19-24.

 

[13]   ทศพล  เกียรติเจริญผล และคณะ. 2552. “ผลกระทบของยุทธศาสตร์การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ที่มีต่อกระบวนการพัฒนานวัตกรรม : ผลศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ปีที่ 26. หน้า 153-165.

 

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo