ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์

 

ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์

Asst.Prof.Dr. Sunpasit Limnararat

 

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering)

 University of New South Wales, Australia

· M.Eng. (Systems Engineering)     

 Royal Melbourne Institute of Technology, Australia

· วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

Research Interest

· Feasibility Analysis for Engineering Project

· Manufacturing Management

 

Contact 

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 220

E-mail: sunpasit@hotmail.com

 

Publications

 

[1] Sorapol Buranakul, Sunpasit Limnararat, Manat Pithuncharurmlap, Woranat  Sangmanee. (2017) “The mediating effect of knowledge-sharing behavior on total quality management and organizational innovation capability”, Journal for Global Business Advancement Volume 10 Issue Number 4.

 

[2] Songsiri Bandhuseve, Sunpasit Limnararat, Sorasak Tangthong. (2017) “Determinants of Thailand’s MICE Industry Organizational Effectiveness”, Journal for Global Business Advancement Volume 10 Issue Number 4.

 

[3] Suphatchakorn Limhengha, Sunpasit Limnararat, Wipoo Sriserbsai. (2016) “Effect of ENR50/STR5L Blends on Properties of Foodstuff Conveyor Belts Compound”, Key Engineering Materials Vol. 701, pp 243-249.
 
[4] Suphatchakorn Limhengha, Sunpasit Limnararat, Wipoo Sriserbsai. (2016) “Effect of Mixed Filler on Thermal Properties of Foodstuff Conveyor Belts Compound Using an Industrial Microwave Pre-heating”, Key Engineering Materials Vol. 701, pp 101-106.

 

[5] Sorapol Buranakul, Sunpasit Limnararat, Manat Pithuncharurmlap, Woranat  Sangmanee.  “The Mediating Role of Innovative Work Behavior on the Relationship between Knowledge Sharing Behavior and Innovation Capability in Thailand Private University”, MITicon 2016 : Management and Innovation Technology International Conference 2016, 12-14 October 2016, Thailand.

 

[6] Nophanut Katephap, Sunpasit Limnararat. “Waste Reduction of Returnable Packaging : A Case Study of Reverse Logistics in an Auto Parts Company”, 2015 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 6-9 December 2015, Singapore.

 

[7] Songsiri Bandhuseve, Sunpasit Limnararat, Jirasek Trimetsoonthorn, Manas Pithuncharurmlap. (2014) “Service Quality for MICE Industry in Thailand”, Advances in Global Research Volume 10 Number 2.

 

[8] Pareeyawadee Ponanake, Sunpasit Limnararat, Manat Pithuncharurmlap, Woranat  Sangmanee. (2014) “Path Analysis of the Core Competency of Thai Private Hospitals in the ASEAN Economic Community”, Research Journal of Business Management 8(3) pp. 157-172.

 

[9] Pareeyawadee Ponanake, Sunpasit Limnararat, Manat Pithuncharurmlap, Woranat  Sangmanee. (2014) “Creating Hospitals’ Core Competencies with Lean Healthcare Strategies Entering the ASEAN Economic Community”, Journal of Economics and Behavioral StudiesVol. 6, No. 9, pp. 700-708.

 

[10] Limnararat S. 2010. “Effect of Thermal Aging on Microhardness and Microtructure of Sn-0.3Ag-0.7Cu-xIn Lead-free Solders”, 3rd RC-NRM Regional Conference Interdisciplinary on Natural ResourcesAnd Materials Engineering, 25-26 October 2010 Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia.

 

[11] Limnararat S 2009. “Control Chart Pattern Recognition Using Committee Neural Networks”, The 6th International Loint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2009,) 25-26 May 2009 Phuket, Thailand

 

[12] Songsiri Bandhuseve, Sunpasit Limnararat, Jirasek Trimetsoonthorn, Manas Pithuncharurmlap. (2013) “The Service Supply Chain of the MICE Industry in Thailand”, Conference of the International Journal of Arts and Sciences Volume 6 Number 3.

 

[13] Sorapol Buranakul, Sunpasit Limnararat. (2013)  “Development a Causal Relationship Model of Total Quality Management, Knowledge Sharing Behavior and Employee Innovative Capability”, Conference of the International Journal of Arts and Sciences    Volume 6 Number 3.

 

[14] Pareeyawadee Ponanake, Sunpasit Limnararat, Manat Pithuncharurmlap, Woranat  Sangmanee. (2013)  “Influence of Internal Quality Management on Core Competency of Thai Private Hospital to be the Medical Care Center in ASEAN Economic Community”, Conference of the International Journal of Arts and Sciences Volume 6 Number 3.

 

[15]  สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์ 2553, “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้แนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า ร่วมกับแนวคิดซิกซ์ ซิกมา กรณีศึกษา: การผลิตเพลารถยนต์”, วารสารวิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 

[16] สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์ 2551, “การจัดตารางการผลิตสำหรับเครื่องจักรแบบขนาน”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 20-22 ตุลาคม 2551 โรงแรม บีพี สมิทลา บิช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo