top of page

ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข


ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข

Asst.Prof.Dr. Kittiwat Sirikasemsuk

Education

· Ph.D. (Industrial and Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology

· วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

Research Interest

· การออกแบบการทดลองด้านวิศวกรรม (Design of Experiment) และ ซิกส์ซิกม่า (Six Sigma)

· วิศวกรรมคุณภาพ (Quality Engineering) และ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

· การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)

· การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) และ ผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

· การจำลองในห่วงโซ่อุปทาน (Simulation in Supply Chain)

· บูลวิปเอฟเฟค ในห่วงโซ่อุปทาน (Bullwhip Effect in Supply Chain Management)

· การทำสัญญาของผู้ผลิต ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Contract in Supply Chain Management)

· การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)

· การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

· Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP) และ Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Situation (Fuzzy TOPSIS)

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 225

Email: kittiwat.sirikasemsuk@gmail.com Website: http://kittiwat-sirikasemsuk.blogspot.com/

Publications

[1] Sirikasemsuk, K., Temkleb, K., Boonchuay, K., Maneesuwannasin, N., Chuvichaiwong, S., Treeranurat, L., (2024). "Problems and Solutions of Online Learning during the COVID-19 Epidemic Using AHP and TOPSIS (ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเรียนแบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และเทคนิคเรียงลำดับตามอุดมคติ)", Journal of Engineering and Innovation, Vol. 17, No. 1, pp. --. (in press) (Indexed by TCI1 during 2021 - 2024)


[2] Kittipanya-ngam, P., Puangphan, P., Chaiyasit, P., Ochitpong, V., Sirikasemsuk, K., (2024). "Development of material handling equipment in a paint factory with karakuri kaizen (การพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัสดุในโรงงานผลิตสีแห่งหนึ่งตามหลักคาราคุริไคเซ็น)", The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Vol 34, No 4, pp. -- (in press), doi: 10.14416/j.kmutnb.2022.10.011 (Indexed by TCI1 during 2021 - 2024)


[3] Kittipanya-ngam, P., Chanthavutti, A., Sirikasemsuk, K., (2023). "Applying Lean Concept and Software Packages to Support Critical Issue Monitoring Process in Office (การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงานของงานสำคัญในสำนักงาน)", Ladkrabang Engineering Journal, Vol. 40, No. 1, pp. 10-26. (Indexed by TCI1 during 2021 - 2024)


[4] Sirikasemsuk, K., Temkleb, K., Boonchuay, K., Maneesuwannasin, N., Chuvichaiwong, S., Wipoopinyo, P., and Leerojanaprapa, K., (2023). "Weight Determination for Online Learning Problems of First-to-Third-Year University Students in Covid-19 Pandemics Using Analytical Hierarchy Process (การกำหนดค่าน้ำหนักสำหรับปัญหาการเรียนรู้แบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ถึง 3 ในสถานการณ์ COVID-19 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น)", Journal of Science Ladkrabang, Vol. 32, No. 1, pp. 19-40. (Indexed by TCI1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)


[5] Kittipanya-ngam, P., Sitthibrun, S., Sirikasemsuk, K., (2022). "Comparison of Plant Layout Using CORELAP, ALDEP and SLP Methodology: Case Study of Printed Circuit Board Manufacturing Plant (การเปรียบเทียบผังโรงงานโดยการใช้วิธี CORELAP, ALDEP และ SLP: กรณีศึกษาโรงงานผลิตแผงวงจรพิมพ์)", Ladkrabang Engineering Journal, Vol. 39, No. 4, pp. 121-137. (Indexed by TCI1 during 2021 - 2024)


[6] Kittipanya-ngam, P., Thangjai, W., Wipoopinyo, P., Sirikasemsuk, K., (2022). "Investigation of impact of lead times on bullwhip effect in dual-supplier supply chain for first-order autoregressive process (การตรวจสอบผลกระทบของระยะเวลานำต่อค่าบูลวิปเอฟเฟคในโซ่อุปทานแบบการสั่งซื้อสินค้าจากสองแหล่ง สำหรับตัวแบบออเทอรีเกรสซีฟอันดับที่หนึ่ง)", Journal of Engineering and Innovation, Vol. 15, No. 4, pp. 155-171. (Indexed by TCI1 during 2021 - 2024)


[7] Sirikasemsuk, K., Thangjai, W., Kiatcharoenpol, T., Treeranurat, L., Luanwiset, D., Sukmilin, A., Kaewluan J., Ketkaew J., & Leerojanaprapa, K. (2021). "Impact of exponential smoothing forecasting technique on bullwhip effect index under a dual-supplier supply chain system (ผลกระทบของเทคนิคการพยากรณ์แบบเอ็กโปเนนเชียลต่อค่าดัชนีบูลวิปเอฟเฟค ภายใต้การสั่งซื้อสินค้าจากสองแหล่งในโซ่อุปทาน)", Ladkrabang Engineering Journal, Vol. 38, No. 4, pp. 115-129. (Indexed by TCI1 during 2021 - 2024)


[8] Sirikasemsuk, K., Kiatcharoenpol, T., Waiyaroop, H., Kullawong, T., Treeranurat, L., (2021, Jan – June) "A Study of Factors Affecting The Screw Spacing of Spoilers in Hard Disk Drives for Productivity Increase Using Multiple Regression Analysis (การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าความห่างของสกรูในการยึดสปอยเลอร์ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ)", Naresuan University Engineering Journal, Vol. 16, No.1, pp. 167-187. (Indexed by TCI1)


[9] Sirikasemsuk, K., Leerojanaprapa, K., Sirikasemsuk, S., (2019, May/June) "Full-model regression sum of squares of randomized complete block design having one unrecorded observation", Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, Vol.16, No 5/6, pp.2321–2326, doi: https://doi.org/10.1166/jctn.2019.7893 (Indexed by Scopus, SJR)


[10] Leerojanaprapa, K., Sirikasemsuk, K. (2019). "Comparison of bayesian networks for diabetes prediction", Recent Advances in Information and Communication Technology, Vol.924, pp. 425-434, Springer International Publishing. (Indexed by Scopus, Taylor & Francis, SJR)


[11] Sirikasemsuk, K., Sirikasemsuk, S., (2018) "Measure and analysis of the bullwhip effect in supply chain when demand correlation exists between two market groups under the first-order moving-average demand processes", International Journal of Engineering & Technology, Vol.7, No 3.13, pp.108-112, Science Publishing Corporation (UAE), doi: 10.14419/ijet.v7i3.13.16335 (Indexed by Scopus, ProQuest and SJR)


[12] Kittiwat Sirikasemsuk, (2018) "Measure of overall regression sum of squares of symmetric randomized complete block design with a lost observation", International Journal of Engineering & Technology, Vol.7, No 2.3, pp.50-53, Science Publishing Corporation (UAE), doi: 10.14419/ijet.v7i2.3.9967 (Indexed by Scopus, ProQuest and SJR)


[13] Sirikasemsuk, K., Leerojanaprapa, K., (2017, December) "One missing value problem in latin square design of any order: exact analysis of variance", Cogent Engineering, Vol.4: 1411222, Taylor & Francis, doi: 10.1080/23311916.2017.1411222. (Indexed by Scopus, Taylor & Francis, SJR, Web of Science)


[14] Sirikasemsuk, K., Leerojanaprapa, K. (2017, July) "Analysis of two-missing-observation 4x4 latin squares using the exact approach", Recent Advances in Information and Communication Technology, Vol.566, Springer International Publishing. (Forthcoming) (Indexed by Scopus)

[15] Leerojanaprapa, K., Sirikasemsuk, K., Bhundarak, K. (2017) "Factors associated with Thai exporter’s interest in using new dawei deep seaport", Proceedings of the 31st European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2017), May 23-26, 2017, Budapest, Hungary, , pp. 127-134 (Indexed by Scopus)

[16] กนกวรรณ ท่าช่วงทำเล และ กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข, "การเปรียบเทียบผลรวมกำลังสองของทรีทเมนต์และค่าความผิดพลาดระหว่างวิธีตรงและวิธีการประมาณค่าสูญหาย: กรณีศึกษาแผนการทดลองแบบลาตินสแควร์อันดับ 4 x 4 ที่มีข้อมูลสูญหายสองค่า (Comparisons of Treatment Sum of Squares and Errors between Exact and Missing Plot Approaches: The Case of 4 x 4 Latin Square Design with Two Missing Observations)", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560 (IE Network 2017), 12-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ. เชียงใหม่

[17] กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข, จารุวรรณ แก้วล้วน และ จุฑามาศ เกษแก้ว, "การศึกษาพฤติกรรมของบลูวิปเอฟเฟคภายใต้การสั่งซื้อสินค้าจากสองแหล่งในโซ่อุปทาน โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (A study of the bullwhip effect phenomenon under a dual–supplier system by using the moving average forecasting technique)", การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Operations Research Network of Thailand (OR-NET2017)), 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา, หน้า 36-44

[18] Sirikasemsuk, K. and Luong, H.T. (2017) "Measure of bullwhip effect in supply chains with first-order bivariate vector autoregression time-series demand model", Computers & Operations Research, Vol.78, pp.59-79, doi.org/10.1016/j.cor.2016.08.005 (Impact factor 2015 @Thomson Reuters: 1.988 )

[19] Sirikasemsuk, K. "A review on incomplete latin square design of any order", Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematics, Engineering & Industrial Applications 2016 (ICoMEIA 2016), 10–12 August 2016, BP Samila Beach Hotel & Resort, Songkhla, THAILAND. (Indexed by Scopus)

[20] Sirikasemsuk, K. "One missing value problem in latin square design of any order: regression sum of squares", Proceedings of the Joint 8th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 17th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS2016), 25-28 August 2016, Hokkai-Gakuen University (Toyohira campus), Sapporo, Hokkaido, JAPAN, pp. 142-147 (Indexed by Scopus and IEEE Xplore)

[21] สุพรรณษา ฟองเอม และ กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข (2558) "การวิเคราะห์ค่าบูลวิปเอฟเฟค สำหรับระบบการกระจายคลังสินค้าในโซ่อุปทาน (Analysis of bullwhip effect for decentralized-warehouse system in supply chain)", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 32, ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2558), หน้า 25-30. Thai-Journal Citation Index (TCI)

[22] Sirikasemsuk, K. (2014) "Understanding the impact of replenishment lead times on the bullwhip effect in dual-sourcing supply chains", Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 8, No. 14, pp.70–77. (Indexed by EBSCO and SJR)

[23] Sirikasemsuk, K. (2014, July) "Impact of order splitting on bullwhip effect in supply chain: case of identical lead time at distributors-retailer links", Advanced Materials Research, Vol. 931, pp.1652–1657, doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.931-932.1652 (Indexed by Scopus and SJR)

[24] Sirikasemsuk, K. "Quantifying the bullwhip effect in a supply chain: The impact of demand correlation between two market groups for the MA(1) time series", International Conference on Mechanical Manufacturing and Control (ICMMC 2014), 21-23 November 2014, SINGAPORE

[25] Sirikasemsuk, K. "Impact of correlation coefficient between two market demands on bullwhip effect with AR(1) models in supply chain", Proceedings of the 7th International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering (ICIII 2014), 25-26 October 2014, Xi'an, Shannxi, CHINA, pp.313-318

[26] Sirikasemsuk, K. "Understanding the impact of replenishment lead times on the bullwhip effect in dual-sourcing supply chains", Proceedings of the 1st International Conference on Engineering Science and Technology Innovation (ICESTI 2014), 10-13 September 2014, Bali Dynasty Resort, Kuta, Bali, INDONESIA (Organized by ESTInnovation Society Organization)

[27] Sirikasemsuk, K. "Impact of order splitting on bullwhip effect in supply chain: case of identical lead time at distributors-retailer links", The KKU International Conference 2014 (KKU-IENC 2014), 27-28 March 2014, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, THAILAND. (Indexed by Scopus)

[28] Sirikasemsuk, K. and Luong, H.T. (2014) "Measure of bullwhip effect – a dual sourcing model", International Journal of Operational Research, Vol. 20, No. 4, pp.396–426. (Indexed by Scopus and SJR)

[29] Sahu, H. B., Mahapatra, S. S., Sirikasemsuk, K., and Panigrahi, D. C. (2011) "A discrete particle swarm optimization approach for classification of indian coal seams with respect to their spontaneous combustion susceptibility", Fuel Processing Technology, Vol. 92, Issue 3, 479-485. (Impact factor 2011 @Thomson Reuters: 3.847 )


[30] กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข และ พรศักดิ์ อรรถวานิช, "การวางแผนการบริหารความรู้สำหรับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สจล. (Knowledge Management Planning For Department of Industrial Engineering at Kmitl)", การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่6 บูรณาการและการพัฒนาคุณภาพแห่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิศวกรรม, 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2551, หน้า 183-189

[31] กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข และ พรศักดิ์ อรรถวานิช, "การปรับปรุงคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สจล. (Quality Improvement of Computer Room In Industrial Engineering of KMITL)", The 7th Symposium on TQM–Best Practices in Thailand, 29-31 มีนาคม พ.ศ. 2549, หน้า 97-112

[32] กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข และ พรศักดิ์ อรรถวานิช, "การปรับปรุงการจัดส่งชิ้นส่วนรถยนต์ที่ล่าช้าด้วยเทคนิคคิวซีสตอรี่ (Improvement of a Delay in Automotive Parts Delivery by QC Story)", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 4 [The 4th PSU-Engineering Conference (PEC-4)], 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หน้า IE1 - IE5

[33] ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และ กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข, "การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น (Improvement of a Inventory in Small-Scale Business of Air-Condition Parts Trading Dealer)", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2548, 3-4 ตุลาคม พ.ศ. 2548, หน้า 545-552

[34] ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และ กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข, "การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัว : กรณีตัวอย่างของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น (Design of Quality Management System in Small-Scale Family-Business: Case Study of Air-Condition Parts Trading Dealer)", The 6th Symposium on TQM–Best Practices in Thailand, 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2548, หน้า 151-166

[35] กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข, พรศักดิ์ อรรถวานิช และ วิภู ศรีสืบสาย, "คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนแบบวิศวกรรม (CAI for Engineering Drawing)", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2545, หน้า 371-379

#LogisticsandSupplyChain #AllAreas

Catagory
Research Area
No tags yet.
Quick Links
bottom of page