นางสาวรุ่งนภา อินทร์มีศรี


นางสาวรุ่งนภา อินทร์มีศรี

Ms. Rungnapa Inmesri

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 0

Email: kirungna@kmitl.ac.th

#LogisticsandSupplyChain

Catagory
Research Area
No tags yet.
Quick Links

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo