ผศ.ดร.ภาสุ พูนภักดี

Asst.Prof.Dr. Pasu Poonpakdee

Education

· Ph.D. (Computer Science)

University of Reading, UK

· MSc (Software Engineering) University of Portsmouth, UK

· วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Interest

· Software Application for Industrial

· Industry 4.0

· Blockchain Technology

· Epidemic (Gossip) Protocols

· Extreme-Scale Network Systems

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339

Email: pasu.p...

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo