รศ.ดร.ทศพล เกียรติเจริญผล

Assoc.Prof.Dr. Tossapol Kiatcharoenpol

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering) University of Tasmania, Australia

· วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Research Interest

. Lean Manufacturing, Six Sigma

· Design of Experiment, Quality Engineering

· Prediction Modelling, Artificial Neural Network

· Co...

รศ.ดร.ชุมพล ยวงใย

Assoc.Prof.Dr. Chumpol Yuangyai

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering and Operations Research)

The Pennsylvania State University, USA

· M.Eng. (Industrial Engineering)

Asian Institute of Technology (AIT), Thailand

· วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Research Interest

· Statistical Experimental Design in Engineering

· Quality Engineering and Management

Contact 

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 2...

ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

Dr. Jarotwan Koiwanit

Education

· Ph.D. (Industrial Systems Engineering) University of Regina, Canada

· วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Research Interest

· Quality management and statistical quality control

· Risk assessment

· Life cycle assessment (LCA) together with LCA tools

· Carbon dioxide (CO2) capture processes
· Innovation
· Air...

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo