รศ.ดร.ฤดี มาสุจันท์

Assoc.Prof.Dr. Ruedee Masuchun

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA

· M.S. (Industrial Engineering) Clemson University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· Real-Time Scheduling

· Optimization and Approximation Algorithms

· Design of Decision Support Systems

Contact 

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 223

E-mail: ruedeerang@...

ผศ.ดร.อุดม จันทร์จรัสสุข

Asst.Prof.Dr. Udom Janjarassuk

Education

· Ph.D. (Industrial  Engineering)

 Lehigh University, USA

· M.Eng. (Industrial  Engineering)

 Lehigh University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· Stochastic Programming

· Computational Optimization

· Discrete-Event Simulation

Contact 

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 228

E-mail: kjudom@yahoo.com

Publicati...

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo