รศ.ดร.กรรณชัย กัลยาศิริ

Assoc.Prof.Dr. Kannachai Kanlayasiri

Education

· Ph.D. (Industrial Engineering)

 Oregon State University, USA

· M.Eng. (Industrial Engineering)   

 Lehigh University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· Soldering, Brazing, and Diffusion Bonding

· Development of Pb-free Solder Alloys

· Non-traditional Man...

ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย

Asst.Prof.Dr. Wipoo Sriseubsai

Education 

· Ph.D. (Plastics Engineering)

 University of Massachusetts Lowell, USA

· M.S. (Plastics  Engineering)

 University of Massachusetts Lowell, USA

· วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

· วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Research Interest

· Plastics Design and Manufacturing

· Plastics Inject...

ผศ.ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์

Asst.Prof.Dr. Nirand Pisutha-Arnond

Education

· Ph.D. (Materials Science and Engineering)

University of Michigan, USA

· B.S. (Materials Science and Engineering)

Northwestern University, USA

Research Interest

· Computational Materials Science

· Materials Modelling and Theory Developments

· Atomic and Molecular Simulations

· Development in Numerical Methods

Contact 

โทรศัพท์:  02-329-8339 ต่...

ดร.พชรพล ตัณฑวิรุฬห์

Dr. Phacharaphon Tunthawiroon

Education

· Ph.D. (Materials Processing) Tohoku University, Japan

· วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

· วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

Research Interest

·Development of heat resistant alloys, (Fe, Co- based alloys)

· Oxidation and Corrosion

· High Temperature Fatigue (Iso-thermal and Thermo-mechanical fatigue)

...

ดร.นพดล สุกแสงปัญญา

Dr. Nobphadon Suksangpanya

Education

• Ph.D. (Civil Engineering, Materials Engineering major) Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
• MSE (Civil Engineering, Materials Engineering major) Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
• วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าค...

Dr. Jonathan David Sands

Education

· MSci Mathematical Engineering  University of Birmingham, UK

· PhD Hydrogen, Fuel Cells & Their Applications  University of Birmingham, UK

Research Interest

·Solid oxide fuel cells

·Nonlinear dynamics

·Modelling & simulation

Contact

โทรศัพท์: +66 98 946 7010

Email: jonathan.sa@kmitl.ac.th

Publications
[1] Negative Differential Resistance and Steady State Multiplicity in Solid Oxide Fu...

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo