ผศ.ดร.มนัสชนก จงประสิทธิ์พร

Asst.Prof.Dr. Manutchanok Jongprasithporn

Education

Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

M.S. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

M.S. (Industrial Engineering), Clemson University, USA

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

วศ.บ. (วิศ...

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo