ดร.พลชัย โชติปรายนกุล

Dr. Pholchai Chotiprayanakul

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Education

· Ph.D. (Manufacturing System Engineering) University of Technology Sydney, NSW, Australia

· วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Research Interest

· Automation System and Robotics

· Manufacturing Processes

· Tools and Punch/Die D...

ผศ.ดร.รณน เจียรตระกูล

Asst.Prof.Dr. Ranon Jientrakul

Education

· วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

·M.S. Industrial & Systems Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

· วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

Research Interest

· Automation System

· Manufacturing System

Contact

โทรศัพท์: 02-329-8339 ต่อ 119

Email: ranon.ji@kmitl.ac....

Please reload

Catagory
Please reload

Research Area
Please reload

Quick Links
Please reload

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-329-8339 โทรสาร. 02-329-8340

  • Facebook Social Icon
  • Grey Facebook Icon
IE KMTL Logo